အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

၁။ ျမန္မာ အပိုင္း(၁) Download
၂။ ျမန္မာ အပိုင္း(၂) Download
၃။ ျမန္မာ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တ႐ုတ္ Download
၅။ ကိုးရီးယား Download
၆။ ဂ်ာမန္ Download
၇။ ဂ်ပန္ Download
၈။ ျပင္သစ္ Download
၉။ အဂၤလိပ္ Download

----------------------------------------------------

၀ိပႆနာအေျခခံ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) Download

----------------------------------------------------

အနာဂတဘယသုတ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download

----------------------------------------------------

ဓမၼဒါယဒသုတ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download

----------------------------------------------------

ဒုကၡသစၥာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download

----------------------------------------------------

ဥေဒၵသ၀ိဘဂၤသုတ္ (မွတ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ နိမၼာနာရတိၱနတ္မင္း တရားေဆြးေႏြးေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။)

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download

----------------------------------------------------

သတိပ႒ာနသုတ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download

----------------------------------------------------

ေလာကဓံရွစ္ပါး

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download

----------------------------------------------------

ရွစ္ျဖာမဂၢင္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download

----------------------------------------------------

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download

----------------------------------------------------

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆံုး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္တရား)

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၇) Download

----------------------------------------------------

စူဠေ၀ဒလသုတ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁) Download

----------------------------------------------------

အာဒိတၱသုတ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) Download

----------------------------------------------------

အရိယာ၀ါသတရားေတာ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) Download

----------------------------------------------------

အာသီ၀ီေသာပမသုတ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၄) Download

----------------------------------------------------

အနတၱလကၡဏာသုတ္

၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၇) Download

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ewåvu©Pmokwf

1/ w&m;awmf tydkif;(1)

2/ w&m;awmf tydkif;(2)

3/ w&m;awmf tydkif;(3)

4/ w&m;awmf tydkif;(4)

5/ w&m;awmf tydkif;(5)

6/ w&m;awmf tydkif;(6)

7/ w&m;awmf tydkif;(7)

8/ w&m;awmf tydkif;(8)

9/ w&m;awmf tydkif;(9)

10/ w&m;awmf tydkif;(10)

11/ w&m;awmf tydkif;(11)

12/ w&m;awmf tydkif;(12)

13/ w&m;awmf tydkif;(13)

14/ w&m;awmf tydkif;(14)

15/ w&m;awmf tydkif;(15)

16/ w&m;awmf tydkif;(16)

17/ w&m;awmf tydkif;(17)